อุทยานการอาชีพชัยพัฒนานุรักษ์

‘อุทยานการอาชีพชัยพัฒนานุรักษ์’ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานอาชีพ และเป็นสถานที่ให้บริการทางสังคมกับผู้คนในท้องถิ่น โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดิน ซึ่ง นางสาวคมคาย นิลประภัสสร ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินในตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

ต่อมาจึงได้มีการสร้างอุทยานการอาชีพฯ ในที่ดินแปลงดังกล่าวสำหรับการดำเนินงานของ อุทยานการอาชีพพัฒนานุรักษ์ ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ให้บริการด้านวิชาการ โดยมีการจัดอบรมวิชาชีพหลากหลายรูปแบบแก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ จัดให้มีห้องสมุดทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ พร้อมทั้งให้บริการห้องปฏิบัติการด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ อีกส่วนคือ ให้บริการทางสังคมแก่ท้องถิ่น ซึ่งมีห้องสัมมนาจัดเลี้ยงทั้งภายในอาคาร และพื้นที่จัดเลี้ยงกลางแจ้ง มีร้านจำหน่ายสินค้า ทั้งสินค้าภายในโครงการพระราชดำริฯ ผลงานของผู้เข้าฝึกอาชีพ สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ฯลฯ ตลอดจนสถานที่ออกกำลังกายและสวนสาธารณะอันร่มรื่นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand